Tréning Tradičného Tai chi chuan

Peter Filo MMA

Tradičné zdravotné cvičenia Tai chi chuan

Pre laikov, terapeutov, a všetkých záujemcov o zdravý životný štýl

začiatok: december 2023, Bratislava - Staré Mesto 

   Peter Filo MMA už dlhé roky úspešne realizuje rozsiahly program školení Feng Shui, Qi gong, Spiritual healingu a Tai chi chuan, a to tak pre laickú ako i odbornú verejnosť, pre profesionálnych poradcov Feng Shui, liečiteľov, cvičiteľov Qi gong aj Tai chi chuan.
   Tréning tradičného Tai chi chuan Vám umožní získať hlboké vedomosti v oblasti energetických a meditatívnych cvičení starého čínskeho umenia Tai chi chuan (Taj či), zlepšiť svoje zdravie, zvýšiť svoju vitalitu. Tréningy majú za cieľ uviesť cvičiacich do hlbokých tajomstiev tradičného Tai chi chuan, a znalcom tohto umenia rozšíriť pohľad o tradičné ponímanie a duchovnú hĺbku tohto umenia. Cvičenia tradičného Tai chi chuan sú vhodné aj pre úplných laikov, ktorý doteraz prišli s týmto cvičením do kontaktu iba okrajovo, nemáme žiadne vekové alebo iné obmedzenia. 

tradičné tai chi

Tréningy tradičného Tai chi chuan

   Tréningy sú zamerané na kľúčové časti tradičného Tai chi chuan tak, ako sú učené iba v úzkych kruhoch znalcov, ako napríklad do hĺbky siahajúca výuka jednotlivých pozícií tela aj s rozsiahlou teóriou, ktorá býva málokedy zverejňovaná a učená na verejnosti, vyladenie jednotlivých cvikov do harmonického súboru podľa princípov Yin Yang a princípov Neba a Zeme. Tiež obsahuje podrobnú náuku o tokoch energie Qi v technikách Tai chi chuan a ich riadenie v tele, prácu s Qi hai (more energie) pri aplikácii techník, vonkajší a vnútorný princíp Tai chi chuan… to všetko je obsahom týchto cvičení, učených starou čínskou metódou.
 

Témy cvičení tradičného Tai chi chuan:

-        Nácvik štyroch základných statických nácvikových zostáv Laoshi Yang Tai chi chuan
-        Nácvik zostavy školy Yang Tai chi chuan podľa majstra Cai Honga - 39 pohybov
-        Toky energií v technikách Tai chi chuan a nacvičovanie ich riadenia v tele
-        Analýza techník Tai chi chuan vo vzťahu k meridiánom, akupunktúrnym bodom, energetickým centrám, a ich vplyv na zdravie a vitalitu
-        Nácvik práce so zemskou energiou a jej využitie v technike Tai chi chuan
-        13 hlavných techník Tai chi chuan, ich hĺbková analýza a nácvik
-        Nácvik princípov Yin - Yang v technike Tai chi chuan
-        Tri poklady tradičného Tai chi chuan – technika, vizualizácia a energia Qi
-        Koncept Qi hai (Hara) v Tai chi chuan
-        Tai chi Qi gong – cvičenia na rozvoj energie, sily a vitality v Tai chi chuan
-        Doplnkové a rozvíjajúce cvičenia v Tai chi chuan – navíjanie hodvábu, cvičenia vo dvojici – Tui shou...
-        A ďalšie množstvo informácií a vedomostí pre priaznivcov Tai chi chuan...

Tréningy prebiehajú pod odborným vedením Petra Fila MMA
Peter Filo - profesionálny terapeut a zakladateľ Spiritual self healingu, školiteľ Feng Shui, Qi gong a Tai chi chuan s dlhoročnou praxou pod Čínskymi majstrami týchto umení, zakladateľ systému sebapoznania - Self-insight.

Cena: 49 Euro s DPH mesačne

V cene sú zahrnuté študijné materiály podľa potreby jednotlivých častí cvičení

Počet cvičencov: z technických dôvodov je limitovaný na 20.
 
Kde: v Bratislave, Staré Mesto
 
Kedy: každú stredu od 17 00 do 18 30 hod.

Začíname od decembra 2023, dátum čoskoro upresníme

Inštruktor: Peter Filo MMA
 

 
 
Cvičenia nie sú vhodné pre ľudí so závažným ochorením srdca, obličiek, ťažkými onkologickými ochoreniami a po vážnom úraze hlavy.
 
prihlasovanie: filo.datong@gmail.com  alebo telefonicky +420 720 029 845 / 0915 829 403

Čo je to Tai chi chuan 

   V podstate všetky štýly Tai chi chuan vychádzajú z pôvodného štýlu Chen Tai chi (Tai chi chuan rodiny Chen). Zakladateľom Chen štýlu Tai chi chuan je Chen Wangting. Tai chi chuan, je výsledkom prepájania a zosúladenia bojových techník slávnych bojovníkov dynastie Ming. Tento štýl prijal systém boja slávneho Qin Jinguanga, zvaný San shi er shi chan quan, skombinoval a pospájal staré techniky Qi gong, Tradičnú čínsku medicínu, učenie o akupunktúrnych bodoch, učenie o piatich elementoch, Yine a Yangu. Filozoficky stojí Tai chi chuan na učení Taoizmu a s ním spojeným učením o 8 trigramoch (Ba gua). Takže Tai chi chuan je veľkou pokladnicou čínskych bojových umení a významných duchovno-filozofických smerov.
    Pohyby vykonávané v Tai chi chuan sú na seba naviazané v plynulom, nepretržitom pohybe, myseľ riadi energiu, silu aj techniku. Formálne zostavy (Kuen) sú cvičené jemne a plynulo ako hodvábne vlákno odvíjajúce sa z kokonu Priadky morušovej. Tai chi chuan zjednocuje protiklady Yin Yang, aj päť síl piatich elementov. Meditatívne zameranie cvičenia je usmerňované na Qi hai (japonsky Hara) pomocou koncentrácie mysle, riadenia dychu a vedomého pohybu.
   Taiji quan má 5 hlavných štýlov: Chen (陈), Yang (杨), Wu (吴), Wu (武), Sun (孙). Táto škola učí systém Yang Tai chi chuan.

Tai chi chuan a energia Qi

   Sila, ktorá univerzálne spája človeka s jeho okolím sa nazýva „Qi“ (čchi, Ki, Prána,...). Existujú rôzne druhy tejto energie, jeden druh cirkuluje v zemi, iný v atmosfére, iná energia napĺňa naše telo. No dá sa povedať, že podstatou všetkých substancií vo vesmíre je energia Qi. Od počiatku vekov je opradená tajomstvom, legendami... čo to vlastne je Qi? Čo necháva cirkulovať krv v našich žilách, čo dáva do pohybu nervové toky? Taisen Deshimaru Róši k tomu hovorí: „Samotná Qi hýbe, vytvára pohyb života. Byť v harmónii s Qi, znamená byť zajedno so základnou energiou vesmíru. Premena kozmickej energie naším telom dáva životnú silu Qi“. V tomto ohľade veľa závisí od spôsobu nášho zmýšľania, nášho zdravotného stavu, a tiež od toho, ako kvalitne bývame, či sa kultivujeme pohybovými cvičeniami, ako dýchame...
   Pre majstrov Tai chi chuan a Qi gongu nie je energia Qi ničím abstraktným. Majú k dispozícii prostriedky ako s touto energiou narábať, riadiť jej toky a rozhojňovať ju. Qi je niťou, ktorá spája človeka s jeho okolím, či je to jeho byt, kancelária, pracovný stôl, mesto v ktorom býva, rieka ktorá tečie naokolo... Vo všetkom nás ovplyvňuje, a takisto ju ovplyvňujeme my vo svete vzájomných závislostí. Táto energia prúdi v nás, aj okolo nás, a veľmi citlivo reaguje na všetky zmeny. Keď sa poruší harmónia nášho vnútra, množstvo Qi poklesne, alebo sa nadmerne zvýši jej rýchlosť toku v tele, a to sa odrazí na našej vnútornej pohode, čo následne ovplyvní naše zdravie, výkonnosť, aj jednanie s okolím. Keď je naše vnútorné prostredie harmonické, máme väčší pocit pohodlia, sebaistoty, a to sa samozrejme aj odráža na našom sebaistom jednaní.
   Podľa učenia Taoizmu je náš život úzko spojený so vzájomným ovplyvňovaním vesmíru, prírody a osudu jednotlivca, rodiny, národa. Každá zmena, či na úrovni vesmíru, alebo atómu vyvoláva v nás rezonančnú reakciu na energetickej úrovni.
 
Naša myseľ dokáže energiu Qi akumulovať v tele a ovládať ju.
 
   Je to jedna zo základných poučiek zdravotných cvičení Qi gongu, a Tai chi chuan. Keď je Qi tela a naša psychika slabá, tak je slabá aj naša životná sila. V našom živote je potrebné vlastniť silnú Qi (bioenergiu), aby sme boli schopný dosiahnuť našich cieľov, mali zdravé deti, vysokú pracovnú výkonnosť...
   Najlepší spôsob ako získať dostatok Qi pre naše telo je dýchanie. Dobré a správne dýchanie, ktoré sa koncentruje na výdych. Za týmto účelom už pred tisícročiami vytvorili v Číne rozsiahly systém cvičení známy pod menom Qi gong a neskôr aj Tai chi chuan.
   Qi tela musíme najprv hromadiť a potom sa učiť ju riadiť v obehových kanáloch tela. Keď rozvinieme silnú energiu, Qi drží naše telo v rovnováhe. Naša myseľ sa ukľudní a zvládame aj ťažké stresy bez ujmy na zdraví. No Qi sa nerozvíja bez vedomého úsilia. Cvičíme ju uvedomovaním si dychu počas pohybových cvičení alebo statickej meditácie. Základ takéhoto tréningu spočíva v riadenom nadychovaní a vydychovaní spojenom s fyzickými cvičeniami a vizualizáciou. Nazýva sa Tai chi chuan a Qi gong.
   V tele sa pohybuje - tečie energia Qi v meridiánoch - energetických kanáloch. Ak sa nestaráme o to, aby bola stále v pohybe a pravidelne sa obnovovala, čoskoro sa v tele objaví stagnujúca energia, ktorá nám môže spôsobiť mnoho nepríjemných depresívnych stavov a chorôb. Ak sa o našu energiu Qi nestaráme, táto sa spomaľuje, stagnuje, a nám sa môže dariť stále horšie. Tradičná čínska medicína učí, že ľudské telo určité množstvo stimulačných bodov, na ktorých možno najsilnejšie ovplyvňovať tok energie rôznymi cvičeniami, ktoré fungujú približne tak ako ihly pri akupunktúrne ľudského tela. Toto využíva tak Qi gong, ako aj Tai chi chuan.

Štýl Yang (杨)

Takzvaný štýl Yang vznikol na systéme a základoch formálnych zostáv štýlu Chen. Tieto do dnešnej podoby prepracoval slávny Yang Luchan a jeho potomkovia – Yang Jianhou a Yang Chengfu. Pohyby sa spomalili, boli odstránené skoky, výskoky a fyzicky náročné techniky a postupne sa začal dostávať do úzadia ich bojový charakter. Cvičenia, predovšetkým zásluhou Yang Chengfua sa stali liekom na rozličné druhy ochorení, predovšetkým na tuberkulózu, ktorá v tých časoch sužovala Peking. Štýl Yang patrí k najpopulárnejším štýlom Tai chi chuan. V štýle Yang sa postupne menili pôvodné metódy a pohybové zostavy (Kuen) z pôvodného štýlu Chen. Tak najprv majster Yang Jianhou vytvoril formu Zhongjiaa neskôr majster Yang Chengfu formu Dajia. Zostavy (formy) štýlu Yang sú jasné a jednoduché. Majster Yang Chengfu o tom hovoril: „ V Tai chi chuan je sila v mäkkosti, celý systém je ako kvet bavlny s tŕňom v strede“. Postoje sú vysoké, stredné, nízke. Tai chi chuan rozvíja vnútornú silu, nie silu svalstva. Neskôr v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia prišlo k ďalšiemu zjednodušeniu cvikov vo formách Tai chi chuan, a týmito zmenami už Tai chi chuan stratilo vnútornú silu a stalo sa jednoduchým zdravotným cvičením pre masy. Už nebudovalo osobnosť človeka a jeho vnútornú silu. Preto je v tejto škole učený tradičný systém Tai chi chuan, aby jeho cvičenie rozvíjalo všetky aspekty osobnosti človeka.
 
Teším sa na stretnutie s Vami
Peter Filo MMA